Odwiedzający

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1653
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
3331165

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA


 

Zintegrowany System Zarządzania w Strzeleckich Wodociągach
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

PN – EN ISO 9001: 2009

 

 

          Decyzję o wdrożeniu w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zarząd podjął w grudniu 2007r. Konsekwencją podjętej decyzji było rozpisanie, a następnie rozstrzygnięcie akcji ofertowej na budowę, wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji ZSZ w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. W dniu 25.01.2008 roku Spółka podpisała przedmiotową umowę, zgodnie z którą proces wdrożenia miał zostać zakończony 31.12.2008r.

 

          Realizacja w/w projektu oparta została na wypróbowanych zasadach działania
i polegała na dostosowaniu się w możliwie jak największym stopniu do naszych wymagań. Założono,
iż naczelną zasadą powinno być to, że system jakości powinien być przyjazny
dla Spółki, wykorzystywać dobre dotychczasowe praktyki działania i nie tworzyć niepotrzebnej biurokracji.

 

 

 

 

 

Kolejne etapy wdrożenia i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmowały:

 

1.  Opracowanie, wdrożenie i przygotowanie do procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normy ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005

2.  Podpisanie w dniu 01.07.2008r. Umowy Certyfikacyjnej z Bureau Veritas Certyfication Polska Sp. z o.o. obejmującej:

 • certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2000, 14001:2004, 22000:2005 i PN-N-18001:2004,
 • zasady utrzymania certyfikatu w okresie 3 lat.

3.  Audit „zerowy” (12.11.2008r.)

4.  Audit Certyfikacyjny (03-04.12.2008r.)

5.  Wizyty kontrolne (2009 - 2010)

6.  Podpisanie w dniu 10.10.2011r. Umowy Re-Certyfikacyjnej z Bureau Veritas Certyfication Polska Sp. z o.o. obejmującej:

 • re-certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z Normą ISO 9001:2008, 14001:2004, 22000:2005 i PN-N-18001:2004,
 • zasady utrzymania certyfikatu w okresie kolejnych 3 lat.

7.  Audit Re-certyfikacyjny(5-6.12.2011r.)

8. Wizyty kontrolne (2012 – 2013)

9. Podpisanie w dniu 22.08.2014r. Umowy Re-Certyfikacyjnej z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. obejmującej:

 • re-certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z Normą ISO 9001:2008, 14001:2004, 22000:2005 i PN-N-18001:2004,
 • zasady utrzymania certyfikatu w okresie kolejnych 3 lat.

10.  Audit Re-certyfikacyjny(4-5.12.2014r.)

11.  Wizyty kontrolne (2015 – 2016)

   

    Podczas Certyfikacji, Re-certyfikacji i odbywających się co roku wizyt kontrolnych
w Organizacji nie stwierdzono żadnych niezgodności. Organizacja otrzymała rekomendację
do uzyskania i utrzymania certyfikatów.

    Wydany Certyfikat określa normę, według której stwierdzono zgodność systemu oraz zakres systemu zarządzania. Okres ważności certyfikatu liczy się od daty wydania decyzji o certyfikacji (zgodnie z  ISO 17021).

Zakres certyfikacji:

 • produkcja i dystrybucja wody;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Efekty wynikające z wprowadzenia ZSZ w Spółce:

 1. uporządkowanie dokumentacji,
 2. sukcesywna, choć powolna zmiana mentalności Pracowników,
 3. przewidywalność działań zgodnie z procedurami,
 4. zwiększenie świadomości ekologicznej, a tym samym dbałości o środowisko,
 5. poprawa bezpieczeństwa pracy,
 6. wzrost prestiżu Spółki na zewnątrz,
 7. możliwość startu w różnego typu rankingach i konkursach projakościowych (wyróżnienia),
 8. zgodność z prawem w różnych obszarach działalności,
 9. ciągłe doskonalenie i wypracowywanie nowych zasad działania,
 10. wzrost świadomości Pracowników w zakresie ochrony wody,
 11. stała kontrola jakości pracy,
 12. okresowa ocena dostawców i wykonawców, możliwość eliminacji „słabych punktów’
 13. poprzez działania zapobiegawcze – ochrona przed hipotetycznymi zagrożeniami,
 14. planowanie pracy i jej usprawnienie,
 15. weryfikacja skuteczności szkoleń,
 16. wzrost poziomu zadowolenia Klienta, stałe badanie poziomu zadowolenia Klienta poprzez Ankiety w Biurze Obsługi i sondaż na stronie internetowej,
 17. stały monitoring i terminowość rozpatrywania pism od Klientów,
 18. systematyczna, bieżąca identyfikacja pojawiających się problemów, możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań.

 


 

Norma ISO 9001:2008 (PN – EN ISO 9001: 2009)

 

1.      Wstęp

 

    ISO 9001:2008 (System zarządzania jakością – Wymagania) jest czwartą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987r., która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększania satysfakcji Klienta w relacji Klient-Dostawca.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Międzynarodowe Forum Akredytacji (IAF) potwierdziły wspólnym oświadczeniem, iż nowe opracowanie normy ISO 9001 stanowi doprecyzowanie niektórych treść obowiązujących już wymagań. Autorom zależało na uzyskaniu większej kompatybilności z Normą ISO 14001:2004 stanowiącą podstawę dla systemu zarządzania środowiskiem.

ISO 9001:2008 nie zawiera więc żadnych nowych wymogów w stosunku do edycji
z roku 2000. Wersja ta zawiera głównie wyjaśnienia do istniejących wymagań normy ISO 9001:2000 w oparciu o osiem lat doświadczeń w zakresie wdrażania standardu na całym świecie i wprowadza zmiany mające na celu poprawę spójności z systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.
Wszystkie normy ISO - obecnie jest ich ponad 17 400 - są poddawane okresowym przeglądom
w wyniku których - podejmowane są zmiany, edycja lub powodują wycofanie standardu.

 

2.      Wymagania Normy ISO 9001:2008

 

Jakość produktów i usług oferowanych przez Organizację (Spółkę) ma decydujący wpływ
na osiągane przez nią wyniki ekonomiczne. Wymagania Klientów wobec jakości produktów i usług nieustannie rosną. Taka sytuacja wymusza ciągłą poprawę jakości. Nasza Spółka jako producent
i usługodawca chce sprostać temu wymaganiu, osiągać i utrzymywać dobre wyniki ekonomiczne
oraz stabilną pozycję na rynku.

Norma ISO 9001 definiuje system zarządzania jakością, który jest narzędziem pozwalającym osiągać dobre wyniki. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego rozwoju
i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu wydajności i opłacalności procesów oraz pozyskiwania zaufania wśród Odbiorców.

Norma ISO 9001 jest znowelizowaną wersją wcześniejszych norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Spełnienie wymagań Normy ISO 9001 było podstawą do uzyskania przez naszą firmę odpowiedniego certyfikatu, poświadczającego zdolność do rozwoju i doskonalenia jakości.

Norma ISO 9001 definiuje szereg wymagań, jakie Spółka musi spełniać, by mogła się rozwijać, doskonalić jakość i osiągać pomyślne wyniki ekonomiczne.

 

Orientacja na Klienta

Wyniki ekonomiczne Spółki są bezpośrednio uzależnione od grona jej Odbiorców. Firma powinna
nie tylko spełniać aktualne wymagania Klienta, lecz również starać się wyprzedzić i przewidzieć jego przyszłe, rosnące potrzeby i odpowiednio się do nich przygotować.

 

Przywództwo

Najwyższe kierownictwo Spółki zapewnia odpowiednie środowisko pracy, angażujące Pracowników
w jej rozwój.

 

Zaangażowanie ludzi

Pełna współpraca wszystkich szczebli zatrudnienia umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału twórczego i zaangażowania Pracowników Spółki.

 

Podejście procesowe

Działania prowadzące do określonego wyniku i wykorzystywane zasoby - są procesem i dlatego powinny być i są zarządzane jako proces, aby zapewnić ich optymalną wydajność.

 

Systemowe zarządzanie

System zarządzania jakością to zbiór wzajemnie powiązanych procesów, prowadzących do osiągania określonych celów.

 

Doskonalenie i rozwój

Głównym celem Spółki jest nieustanne dążenie do rozwoju, wzrostu wydajności oraz jakości oferowanych produktów i usług.

 

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Decyzje powinny być i są podejmowane w sposób analityczny, poprzez obserwację i racjonalną interpretację faktów.

 

Korzystna współpraca

Kluczem do pomyślnego rozwoju Spółki jest znajdywanie partnerów o celach zgodnych z jej celami
i tworzenie z nimi korzystnych powiązań.

 

3.      Korzyści wynikające ze spełnienia Normy ISO 9001

Firma spełniająca wymagania normy ISO 9001 odnosi istotne korzyści:

 • oszczędności wynikające z racjonalnego wykorzystania zasobów,
 • wzrost konkurencyjności firmy, zarówno na rynkach lokalnych, krajowych jak i w UE,
 • wzrost zaufania Klientów, budowanie marki, stabilizacja pozycji na rynku,
 • skuteczność podejmowanych działań,
 • systematyczne, sprawdzone rozwiązania pozwalają uchronić się przed błędami decyzyjnymi,
 • zaangażowana załoga osiąga lepszą wydajność pracy,
 • Certyfikat ISO 9001:2008 zwiększa prestiż firmy i może służyć jako element marketingowy.

 

 

 

Norma ISO 14001:2004 (PN – EN ISO 14001: 2005)

 

 1. Wymagania Normy ISO 14001: 2004

 Zarządzanie środowiskiem i wpływ przedsiębiorstwa na środowisko są bardzo istotnymi elementami funkcjonowania Spółki. Konsumenci i całe społeczeństwa zwracają coraz większą uwagę na to,
jak producent podchodzi do problemów czystego i zdrowego środowiska, w którym żyją.
Niespełnianie norm środowiskowych przez Spółkę grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi
i prawnymi. Nowe normy środowiskowe i przepisy ochrony środowiska są bardziej surowe
i skuteczniej egzekwowane. Norma ISO 14001 definiuje wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania środowiskowego w firmie. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego badania wpływu, jaki Spółka wywiera na środowisko poprzez swoją działalność.

      Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w firmie jest inicjatywą dobrowolną, podejmowaną przez najwyższe kierownictwo firmy. Dotyczy ona zarówno komercyjnych produktów firmy i ich wpływu na środowisko, jak i produktów ubocznych, odpadów i innych aspektów działalności firmy.

 

System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Przyznanie firmie Certyfikatu ISO 14001 jest potwierdzeniem dbałości wszelkich struktur firmy o to, by jej działalność nie miała negatywnego wpływu na środowisko.

 

Badanie wpływu firmy na środowisko

Firma posiadająca Certyfikat ISO 14001 nieustannie podejmuje działania dążące do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. W tym celu wykonywane są badania wpływu poszczególnych aspektów działalności firmy na każdy element środowiska. Dzięki temu można zidentyfikować
te aspekty, które negatywnie oddziałują na środowisko oraz wybrać najistotniejsze z nich, wymagające najpilniejszych działań naprawczych.

 

Działania naprawcze

Najwyższe kierownictwo firmy, znając aspekty działalności o negatywnym wpływie na środowisko, opracowuje politykę firmy, mającą na celu zredukowanie tych oddziaływań.

 

Zaangażowanie załogi

Cała załoga jest informowana o prośrodowiskowej i proekologicznej polityce Spółki. Dzięki temu łatwiej jest osiągnąć spójną komunikację oraz odnajdywać elementy działalności o negatywnym wpływie na środowisko i korygować je.

 

Działania zapobiegawcze

W przypadku potencjalnych zagrożeń dla środowiska, Spółka podejmuje odpowiednie działania zapobiegawcze, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia, szkolenia załogi lub modyfikując proces produkcji lub składniki produktu.

 

 1. Korzyści wynikające ze spełnienia Normy ISO 14001

  Firma spełniająca wymagania normy ISO 14001 odnosi istotne korzyści:

  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
  • uznanie wśród Odbiorców, dla których nie są obojętne warunki środowiskowe, w jakich żyją,
  • uporządkowanie kwestii związanych ze środowiskiem, zgodność z przepisami ochrony środowiska, eliminacja kar,
  • redukcja kosztów wskutek lepszego wykorzystania materiałów i energii,
  • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska,
  • wzrost konkurencyjności Spółki, zarówno na rynkach lokalnych, krajowych, jak i w UE,
  • wzrost zaufania Klientów, budowanie marki, stabilizacja pozycji na rynku,
  • uświadomienie i podwyższenie morale załogi,
  • Certyfikat ISO 14001 zwiększa prestiż firmy i może służyć jako element marketingowy.

   

   

   

  Norma PN – N 18001: 2004

   

 1. Wymagania Normy PN-N 18001: 2004

Norma PN-N-18001 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Norma ta opiera się na zasadach systemów zarządzania, zdefiniowanych w normach serii ISO 9000, w związku z czym może się integrować z tymi normami, tworząc spójny system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Norma PN-N-18001 przewiduje wdrożenie jej przez każdą, dowolną organizację, niezależnie
od rodzaju działalności i wielkości. Określa ona działania, jakie prowadzą do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyeliminowania zagrożeń, wypadków, strat czy niebezpieczeństw.

Norma PN-N-18001 definiuje działania, jakie Spółka podejmuje w celu wyeliminowania zagrożeń zdrowia i mienia, czyli w celu osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ustalanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa

Wymóg poprawy bezpieczeństwa zwykle jest podyktowany przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi wymogami prawa, oczekiwaniami społecznymi oraz dążeniem do poprawy wyników ekonomicznych. , dlatego też, aby ustalić, jaki poziom bezpieczeństwa powinien zostać osiągnięty, należało ustalić, jakie wymagania wynikają z przepisów prawnych, a jakie z oczekiwań Pracowników i Spółki oraz uznanych norm bezpieczeństwa.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Założony poziom bezpieczeństwa skonfrontowano ze stanem rzeczywistym. Analiza ryzyka poszczególnych stanowisk pracy ujawniła zagrożenia, jakie powinny być wyeliminowane.

 

Planowanie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Znając zakładany poziom bezpieczeństwa w Spółce oraz zagrożenia związane z poszczególnymi stanowiskami pracy można było i przystąpiono do zaplanowania środków zaradczych, mających
na celu poprawienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki te zostały zaplanowane w taki sposób, by umożliwiały osiągnięcie bezpieczeństwa co najmniej na poziomie zgodnym z minimalnymi wymaganiami przepisów.

 

Działania naprawcze

Zaplanowane środki zaradcze i działania naprawcze zostały wdrożone, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, nakładami, zasobami i procesami. Etap ten jest realizacją szczegółowo opracowanej strategii bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjętej przez Spółkę.

 

Ocena skuteczności działań naprawczych, okresowe przeglądy i korekty

Po zakończeniu cyklu działań naprawczych oceniono ich skuteczność. Analiza skuteczności
oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoliła utrzymać osiągnięty poziom bezpieczeństwa,
bądź zaplanować i podjąć działania korekcyjne i korygujące, pozwalające na jego osiągnięcie, utrzymanie i dalszą poprawę.

 

 1. Korzyści wynikające ze spełnienia Normy PN-N-18001

 

Firma spełniająca wymagania normy PN-N-18001 odnosi istotne korzyści:

 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy (w ostatnich latach Spółka nie odnotowała żadnego wypadku przy pracy),
 • zapobieganie wypadkom dzięki unikaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych,
 • ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami,
 • podniesienie komfortu pracy i w związku z tym wyższe morale Pracowników,
 • Certyfikat PN-N-18001 zwiększa renomę Spółki i może służyć jako element marketingowy.

 

 

 

Norma ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 22000: 2006)

 

    ISO 22000 to międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez organizacje zajmujące miejsca w całym łańcuchu dostaw- „od pola do widelca”.

Norma ta łączy powszechnie uznawane elementy kluczowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.

Obejmują one między innymi: 

 • interaktywną komunikację;
 • zarządzanie systemami;
 • kontrolę zagrożeń w zakresie żywności przez zastosowanie programów wymagań wstępnych
  i systemów HACCP;
 • stałe udoskonalanie i uaktualnianie mechanizmów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

 1. Wymagania Normy ISO 22000:2005

 

ISO 22000 to międzynarodowa norma, której stosowanie jest korzystne dla wszystkich organizacji
z łańcucha dostaw żywności. Do organizacji takich należą między innymi producenci sprzętu, materiałów pakunkowych, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników przeznaczonych do konsumpcji.

Norma ISO 22000 jest również przydatna firmom planującym zintegrowanie systemu zarządzania jakością, np. zgodnego z normą ISO 9001, z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

To międzynarodowy standard zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie żywności w całym łańcuchu dostaw. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005 wprowadza ujednolicony standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.

Norma łączy w sobie cechy systemu HACCP, GHP/GMP oraz  ISO 9001. Standard zawarty
w tej normie może podlegać certyfikacji zewnętrznej, jak również może być wdrożony
bez potwierdzenia zgodności (akredytacji).

Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów artykułów spożywczych. Dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w łańcuchu żywnościowym, a więc firm cateringowych, producentów opakowań, dodatków do żywności, środków czystości, firm transportowych, handlowców. Wymagania normy są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu
na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Mogą je spełniać firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

 • transportem
 • dystrybucją
 • magazynowaniem żywności
 • produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością
 • produkcją maszyn i urządzeń
 • produkcją środków do mycia i dezynfekcji
 • utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych

 

Główne zagadnienia:

 • Programy Wstępne PRP (GHP/GMP)
 • Operacyjne Programy Wstępne OPRP (CP)
 • System HACCP (Plan HACCP)
 • System Zarządzania

 

 1. Korzyści wynikające ze spełnienia Normy ISO 22000:2005

 

 • pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu,
 • ułatwia pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pozwala oszacować wymagania Konsumentów zwiększając ich zaufanie i zadowolenie,
 • zwiększa zaufanie Klientów i Kontrahentów,
 • poprawia reputację marki i wizerunek Spółki,
 • pozwala wykazać efektywną komunikację ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego,
 • zwiększa bezpieczeństwo żywności,
 • pozwala wykazać zgodność z prawem żywnościowym,
 • poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz Spółki,
 • usprawnia zarządzanie,
 • podnosi poziom kwalifikacji Pracowników.